Föreläsare

Andrew McDonnell
Leg psykolog, PhD, Andrew McDonnell är ansvarig för Studio III-verksamheten (som tillhandahåller utbildning och fortbildning) i England. Andrew McDonnell startade low-arousal-approach i England som har sitt ursprung i en önskan att hitta sätt att bemöta individer med problemskapande beteende utan att göra skada eller kränka individerna. Andrew McDonnell har lång erfarenhet av att arbeta med individer med inlärningssvårigheter, kommunikationsbrister och självskadebeteende. Han har stort intresse för att utveckla verksamheter som ger verktyg för att bemöta dessa individer på ett respektfullt, icke-kränkande sätt. För mer information om low arousal besök följande hemsida www.lowarousal.com  

Annica Kosner
Annica Kosner är legitimerad psykolog och genomför nu specialistutbildning i neuropsykologi. Annica har arbetat som psykolog i skolan och inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har över 25 års erfarenhet av arbete med barn med neurologiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Annica anlitas också för utredningar, föreläsningar och utbildningar. Annica är speciellt intresserad av etik och bemötande, vilket är centrala aspekter av det lågaffektiva bemötandet.

Anton Sjögren
Anton Sjögren är legitimerad psykolog. Han har specialiserat sig på barn- och ungdomsfrågor. Anton har tidigare arbetat för Rädda Barnen där han varvat kliniskt arbete med uppdrag som föreläsare och utbildare. Han tjänstgjorde dessförinnan inom barn- och ungdomspsykiatrin och skolan. I dag är Anton verksam som handledare och utbildare med fokus på bemötandefrågor.

Axel Chipumbu Havelius

Axel Chipumbu Havelius är legitimerad psykolog och arbetar vid Skånes universitetssjukhus samtidigt som han arbetar med handledning och utbildning i bland annat lågaffektivt bemötande. Axel har i flera år intresserat sig för hur det lågaffektiva bemötandet kan göra skillnad i olika verksamheter. Tidigare har Axel arbetat inom områden som habilitering, barn- och ungdomspsykiatri och med behandling av krigs- och tortyrskadade. Axel är medförfattare till boken Psykolog i skolan utgiven på Studentlitteratur 2014 och redaktör för boken Lågaffektivt bemötande som gavs ut i slutet av 2016.

Barry Karlsson

Barry Karlsson är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Barry är idag knuten till Hälsa och habilitering vid Region Uppsala och har där en specialisttjänst vid Utvecklingsenheten med utredning, handledning och forskning vid intellektuella funktionsnedsättningar och autism. Barry är också verksam som konsult, föreläsare och handledare inom neuropsykiatriska verksamheter och Uppsala universitet. Han har tidigare varit verksam inom psykosvård med nyinsjuknade vid dåvarande Nacka-Värmdö Psykiatriska Sektor, och senare med neurologisk rehabilitering vid Stora Sköndals sjukhus.

Bo Hejlskov Elvén
Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektivt bemötande. Han är Sveriges kanske ivrigaste förespråkare av lågaffektiva metoder, vilket han ger uttryck för i den offentliga debatten. Han har författat en rad böcker i ämnet.

David Edfelt
David Edfelt är legitimerad psykolog och har stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteende. Han har tillsammans med kollegan Gunilla Carlsson Kendall initierat Tipsbanken, med hundratals tips för pedagoger i skolan. David har tidigare arbetat som förskole- och skolpsykolog, i barnpsykiatri och som samordnare för utredningsteam inom Karolinska universitetssjukhuset och Sachsska barnsjukhuset. Han arbetar idag med handledning och utbildning, bland annat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. David är författare till boken Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden 2015.

Erik Rova
Erik Rova är legitimerad psykolog. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper skolpersonal att arbeta strukturerat med tidiga insatser och att hantera problemsituationer. Tidigare har Erik arbetat med organisationsutveckling och kvalitetssäkring inom skola, primärvård och vuxenpsykiatri. Erik är nu verksam som handledare och utbildare.

Gunilla Carlsson Kendall
Gunilla Carlsson Kendall är leg. psykolog, Provivus. Gunilla har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med svårigheter både från skola/förskola och från utredningsverksamheter. Gunilla har bland annat arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med utredningar i ett barnneurologiskt utredningsteam. Gunilla arbetar med handledning av psykologer samt med utbildning och föreläsningar för pedagoger. Hon är också författare till flera böcker: ” Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför?” Studentlitteratur, ”Förstå och arbeta med ADHD” och ”Elever med svag teoretisk begåvning” Natur och Kultur. Gunilla är styrelseledamot i Sveriges Neuropsykologers förening.

Helena Almén
Helena Almén är legitimerad psykolog och verksam som psykolog i förskola och skola i Värnamo kommun där hon arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hon har mångårig erfarenhet av bland annat handledning, konsultation och fortbildning i lågaffektivt bemötande till pedagogisk personal.

 

Maria Bühler
Maria Bühler är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Under sitt snart 15 åriga yrkesliv har hon arbetat med barn och unga med fokus på inlärningssvårigheter och/ eller olika former av problemskapande beteende. Hennes fördjupning i neuropsykologi ger kunskap i kopplingen mellan hjärnfunktion och beteende i vardagen. Maria utför även utredningar av barn och unga, ger föräldrastöd/ föräldrarådgivning, handledning samt fortbildning/ utbildning till personalgrupper.

Stefan Boström
Stefan Boström är legitimerad psykolog och genomgår specialistutbildning i pedagogisk psykologi. Han är för närvarande verksam i skolan i särskilda undervisningsgrupper, där han bland annat arbetar med föräldrastöd, personalhandledning, utbildning och implementering av lågaffektivt förhållningssätt.  Han har tidigare varit verksam i barn- och ungdomspsykiatrin. Stefan brinner för att skapa miljöer där  personer med komplexa svårigheter och stort behov av stöd kan lära, utvecklas och må bra. Han arbetar också i egen regi med utbildning, handledning och verksamhetsutveckling.  

Stina Hindström
Stina Hindström är leg. Psykolog och blivande specialist i klinisk psykologi med inriktning barn och unga. Hon arbetar deltid i egen verksamhet med handledning, konsultation och stödsamtal inom olika verksamheter. Hon anlitas ofta för sin kunskap om lågaffektivt bemötande, emotionell reglering, kognitiv funktionsvariation ich traumatisering.
Stina har sin bakgrund i barn och ungdomspsykiatri-både öppen och dygnet-runt vård. Innan psykologexamen arbetade hon med barn och unga inom båda skola och socialtjänst.
Stina är särkilt intresserad av bemötande och kommunikation-i verksamheter, nätverk och privata relationer.

Terése Österholm
Terése Österholm är legitimerad psykolog och har erfarenhet av det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet i skola och förskola, där arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, med insatser på individ, grupp – och organisationsnivå, ofta är i fokus. Terése erbjuder också handledning, konsultation och fortbildning i lågaffektivt bemötande för skilda verksamheter.

Tina Emet
Tina Emet är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har arbetat i mer än 15 år med barn, unga och deras familjer inom barn- och ungdomspsykiatri, skola och mödra- och barnhälsovård. Tina arbetar också med utredning av barn och unga samt utbildning och handledning till personal på området för neuropsykologi och problemskapande beteende.

Ulla Thorslund

Ulla Thorslund är leg. psykolog och har 17 års erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna, främst i slutenvård men även i öppenvård. Ulla är specialiserad på ungdomar som agerar ut i våld och sexuellt våld, som inte sällan även har neuropsykiatriska diagnoser och/eller PTSD.

Vid sidan av sin anställning har Ulla ett eget företag i vilken hon föreläser, utbildar och handleder inom området “Barn och unga med sexuella beteendeproblem” och “Låg-affektivt bemötande”.